I boken ”Om sorg” beskriver Agneta Grimby och Åsa K Johansson olika livskriser hos framför allt änkor. Boken är lättläst och inspirerande. Separation, partners bortgång är huvudtema i boken, och författare beskriver dessa situationer ur ett psykologisk perspektiv. De beskriver vad man kan uppleva när man har gått igenom en separation, eller vilka åtgärder i form av tillgänglig terapi man kan ha.

Ibland behövs det ingen särskild hjälp för att bearbeta sorgen, däremot kan det vara lämplig med gruppsamtal eller rollspel (monolog). Graden av symptom som ångest, stress med kroppsliga utryck, depression, missbruk, känsloförändring, anpassningsbesvär, borde observeras av en erfaren psykiater, så att eventuell diagnos kan ställas. Det är annars svårt att skilja normal från komplicerad sorg p.g.a. bland annat hur man ser på den i andra länder med annorlunda kulturer inte minst inom respektive familjer.

Symptom på komplicerad sorg är utmatning, dålig socialt anpassning, psykisk ohälsa, och symptomen varar längre än hos normal sorg. Terapi i form av dynamisk psykoterapi, gruppterapi, skrivterapi och hypnos, kännetecknas bland annat som uppmärksamhet med uppmuntran, samtal om känslor, professionell neutralitet. Vidare i terapin kan man utsätts för sorgsituationer i kontrollerade formen vid PTSD (post traumatisk stress syndrom) som har symptom som ovan nämnda.

Terapi går ut på att bearbeta detta som förlusten har orsakat, handskas med problemet, utvecklas socialt etc. Sorgen kan finnas redan innan separationen eller bortgång av maka, make har skett, och då talar man om anticipatorisk sorg med all sin vrede liksom okontrollerade beteendemässiga reaktioner.

När det gäller statistik har änkor under 70 år en dödlighets risk som minskade betydligt om de överlevde de första fyra åren. Fyra av tio minskade sina promenader efter förlusten av make, 70% kände oro för sin ekonomi varav 9% ej skötte den själv och 43% hade hjälp med sin ekonomi. Däremot var femte visade intresse för att gå i kyrkan efter förlusten ofta för att bevara minnet av maken i positiv anda.

Kvinnor sörjer när mannen fått diagnos och tar på sig vårdnadsroll tidigt där män är istället en högriskgrupp för alkoholmissbruk och lägger ansvaret för vårdnaden på andra och upplever mera stress än kvinnor. Andra länder liksom Sverige satsar mycket på terapi och möjlighet att träffa likasinnade i kris för att bearbeta sorgen. Information om medicinska och psykologiska råd finns ofta allmänt på internät, eventuella expertishjälp, möten etc.


Boris


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo